All for Joomla All for Webmasters
Çarşamba, 23 Aralık 2015 19:32

30 yıl ile ilgili olarak, müvekkkilimiz E.O.lehine alınmış en yeni emsal karar metni

Öğeyi Oyla
(5 oy)

Memur ve diğer kamu görevlilerinin 30 yıldan fazla hizmetine de "emekli ikramiyesi" taleplerinin SGK tarafından ret edilmesi işlemleri neticesinde açıtığımız davalardan emekli assubay olan müvekkil E.Ö. adına açtığımız iptal davası lehimize neticelendi. Bu kararla davacı E.Ö. alamadığı 30 yıldan fazla hizmetine de ikramiye talep hakkını kazanmıştır. Söz konusu Ankara 11. İdare Mahkemesinin ekteki 16.12.2015 tarihli ve 2015/988 esas, 2015/2365 karar sayılı kararı ile hükmedildi. Müvekkilimize ve benzer davası olan tüm dostlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

İŞTE EMSAL KARAR:

DAVACI : E......Ö......

VEKİLİ : AV. MEHMET ALİ ARSLAN

Aziziye Mah. Aziziye Cad. Emek İşhanı No:21/215 Karatay/KONYA

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA

VEKİLİ : AV. ......................... - Aynı yerde

DAVANIN ÖZETİ : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olarak, emekli maaşı almaya hak kazanan davacının, 30 hizmet yılından fazla geçen süreler için de emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'nın 05.03.2015 günlü, 61.541.023 sayılı işleminin iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürütülemeyeceği, ayrıca, Anayasa Mahkemesine 5434 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 30 yıl olarak belirlenmiş emekli ikramiyesine ilişkin azami sürenin iptal edilmiş olmasının, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında kullanılan ve katsayılar dışındaki unsurlarda bir artış yapılması anlamında bir değerlendirme tabi tutulmadığı ve bu nedenle ilgililere ikramiye farkı ödenmediği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

Dava; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olarak, emekli maaşı almaya hak kazanan davacının, 30 hizmet yılından fazla geçen süreler için de emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

08.06.1949 tarih 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun, 17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin 4. fıkrasında; "Yukarıdaki fıkralara göre verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz." hükmü yer almaktadır. 

Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 19.7.2013 günlü, E: 2013/296 sayılı kararıyla, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak olan ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ''... verilecek emeklilik ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ... dikkate alınmaz.'' hükmündeki ibarenin Anayasaya aykırı olduğu kanaatine ulaşıldığından, Anayasanın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 40. maddeleri uyarınca söz konusu ibarenin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verildiği, itiraz konusu ibarenin Anayasa'nın Anayasa’nın 2., 10. ve 60. maddelerine aykırı aykırı bulunarak, Anayasa Mahkemesi'nin 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararı ile iptal edildiği görülmektedir. 

Dosyasının incelenmesinden; Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararı üzerine, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olarak, emekli maaşı almaya hak kazanan ve 30 hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi alan davacının, 30 hizmet yılından fazla geçen süreler için de emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun " ... iptal kararında kararın yürürlüğüne ilişkin olarak herhangi bir süre verilmemiş ve 25/12/2014 tarihli iptal kararı yayımı tarihi olan 07/01/2015 tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlamıştır. Diğer taraftan, Anayasanın 153. maddesinde iptal kararlarının geriye yürümeyeceği hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, söz konusu iptal kararı Resmi Gazetede yayımlandığı 07/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olup, bu karar 07/01/2015 tarihinden önce aylık başlangıcı olan emekliler ile dul ve yetimlerini kapsamamaktadır. Bu nedenle, tarafınıza Anayasa Mahkemesi kararının yürürlük tarihi olan 07/01/2015 tarihinden önce aylık bağlanmış olması nedeniyle, talebiniz doğrultusunda 5434 sayılı Kanunun değişik 89. maddesi hükmü esas alınarak 30 yıldan fazla sürelerinize emeklilik ikramiyesi ödenmesine imkan bulunmadığı ..." gerekçesiyle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mülga 5434 sayılı Kanunun 89. maddesinde yer alan ve 30 hizmet yılının üzerindeki hizmetler için emekli ikramiyesi ödenemeyeceğini öngören kısıtlayıcı düzenleme nedeniyle 30 hizmet yılından fazla geçen hizmet süreleri için kendisine emekli ikramiyesi ödenmemiş olan ve anılan yasal düzenleme nedeniyle daha önce yargı yoluna başvurmamış olan davacının, anılan yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi kararının doğurduğu sonuçlardan yararlanmak amacıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesine göre idareye başvurarak bu yeni hukuki duruma göre 30 yıldan fazla geçen hizmet süreleri için de emekli ikramiyesi ödenmesi talebinde bulunabilmesi ve bu talebin reddi üzerine ret işleminin tebliğinden (cevap verilmeyerek zımnen reddi durumunda zımni ret işleminin oluştuğu tarihten) itibaren dava açma süresi içinde dava açarak 30 yıldan fazla geçen hizmet süreleri için de emekli ikramiyesi ödenmesini talep edebilmesi, hukuk devleti ilkesinin gereği ve sonucudur.

Anayasa Mahkemesi'nin geriye yürüyüp, yürümeyeceği konusuna gelince; 

Kanun gücünü kullanan idarenin, idari işlem olarak ortaya çıkan açıklamalarının mutlaka hukuksal bir temelinin bulunması ve varlıklarını da bu temele dayalı olarak sürdürmeleri gerekmektedir. Buna idarenin kanuniliği ilkesi denir. Kanunilik ilkesi, idarenin işlem ve eylemlerinin kanuna uygun olmasının yanısıra, işlem ve eylemlerinin kanuna dayalı olarak gerçekleşmesini de içerir. İdarenin, kanunla düzenlenmemiş, ya da uygulaya geldiği kanun tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmış bir alanda faaliyette bulunmayacağı gibi, faaliyette bulunabilmesi için de kanundan aldığı yetkiye sahip olması, ya da sahip olduğu yetkinin devam ediyor olması gerekmektedir.

Hal böyle olunca, başlangıçta var olan bir yasa hükmüne dayalı olarak kullanılan bir yetkinin yasal dayanağının hukuka aykırılığı nedeniyle sonradan ortadan kalkması, bu yasal yetkiye dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerin, zincirleme olarak sakatlanmasına neden olur.

Uyuşmazlığa gerekçe gösterilen, Anayasa Mahkemesi kararında "nitelikleri ve durumları özdeş olan iştirakçiler aynı konumdadırlar. Ancak, itiraz konusu ibareye 30 yıl ve daha az çalışanlar ile fazla çalışanlar arasında anlaşılabilir ya da makul, adil ve haklı bir nedene dayanmayan bir ayrım öngörülmüştür. Bu durum, Anayasanın 10. maddesinde öngörülen kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmektedir" denilerek ibarenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Anayasa'nın 153. maddesinde; "iptal kararlarının geriye yürümeyeceği" kuralına yer verilmiş, davalı idarece davaya konu işleme bu kural gerekçe gösterilmiş ise de; anılan hükmün burada uygulanması mümkün olmamaktadır. Zira; davacı yeni bir hak kazanmamıştır. Başka bir ifade ile Anayasa Mahkemesi kararı ile yeni bir hak inşa edilmemektedir. Aksine var olan bir hak önceki mevzuat ile elinden alınmış, var olan bu hakka ancak "iptal" kararı ile kavuşmuştur. Bu sebeple, davacı, Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte geçmişte elde edemediği bu hakkını talep etme olanağı elde etmiştir. Aksi yorum, Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen eşitlik ilkesinin, bu kez Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümez kuralı karşısında önceden emekli olanlar ile bu karardan sonra emekli olanlar arasında yeniden ihlal edilmiş olacağı ve bunun da sosyal güvenlik hakkına ve hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturacağı açıktır. 

Anayasa Mahkemesi kararlarında da vurgulandığı üzere, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümediği kuralı esas olarak kazınılmış hakların korunmasını amaçlamaktadır. Bu kuralın yalnız söze bağlı kalınarak yorumlanması, hukuk devleti ilkesine ve bu ilke içinde varolan adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı sonuçlar verebilecek ve itiraz yoluyla yapılacak denetimin de amacına ters düşecektir.

Bu durumda; davacının 30 yılın üzerindeki hizmeti için emekli ikramiyesi ödenmemesine ilişkin işlemin dayanağını oluşturan 08.06.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; "…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…" ibaresinin Anayasa Mahkemesi'nin 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmış kişilerin emekli ikramiyesinin hesaplanmasında yer alan 30 yıllık süre sınırlamasının yasal dayanağının ortadan kalktığı, dolayısıyla mevcut yasal durum itibariyle davacıya 30 yılın üzerindeki hizmetleri için de emekli ikramiyesi ödemesi yapılması ve bunun için tahsis dosyasının incelenerek 30 yıldan fazla çalışma süresinin tespit edilip, bu sürenin karşılığı ikramiye tutarının emekli olduğu tarihteki değerler dikkate alınarak hesaplanması ve 30 yıldan fazla olan sürenin ne kadarının hangi gerekçe ile hesaba alınamayacağının açıkça ortaya konulup davacıya bildirilmesi gerekirken, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği gerekçesinin belirtilerek başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 108,10 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, bu kararın kesinleşmesinden sonra posta ücreti avansından artan miktarın davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 16/12/2015 tarihinde karar verildi.

HAKİM

................................

165..........

YARGILAMA GİDERLERİ :

Karar Harcı :

Başvuru Harcı :

Vekalet Harcı :

27,70 TL

27,70 TL

4,10 TL

Posta Gideri :

48,60 TL

TOPLAM :

108,10 TL

 

Av. M.Ali Arslan

TEMAD Konya Dis. Krl. Üyesi

 

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 10240 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 23 Aralık 2015 19:56

Yorumlar   

0 #1 MEHMET NAZIM AKGÖK 28-12-2015 21:03
Mehmet Ali bey; Anayasa mahkemesi kararinda oldugu gibi yasa çikmasina gerek kalmadan. Sgk ya dilekçe verip olumsuz durumda mahkemeye verme yollarina gerek kalmaksizin bu emsal kararin tebliğinden itibaren 30 gun sonunda sgk karşı dava açmazsa ya da dava açıp kaybederse sgk ya dilekçe yazip paramizi alabilecekmiyiz.tşk.ler

You have no rights to post comments