All for Joomla All for Webmasters
Salı, 16 Ocak 2018 22:25

Deve Dişi Gibi bir karar: "SGK, davacıdan kestiğin primi, faiziyle bilikte iade et!"

Öğeyi Oyla
(2 oy)

ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİNDEN ÇOK GÜZEL BİR SINIF OKULU PRİM KARARI. SGK NIN HUKUKSUZ İŞLEMİNE ADİL BİR HAKİMDEN NEŞTER GİBİ KARAR. 

Karar dava dilekçelerinizde kullanabilecek formatta yayımlanmıştır ki; bütün haklı ama mağdur edilmiş meslektaşlar yılmadan usanmadan hakkını son kuruşuna kadar alsın. Dikkat edilirse tüm zararların SGK' ya ödeme tarihinden itibaren faiziyle iadesine karar verilmiştir. Bu karara ait dilekçenin talep kısmını yakında bu sayfada yayımlayacağız. Tüm takipçilerimize ve müvekkillerimize hayırlı olsun. 

T.C.

ANKARA

10. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/2717

KARAR NO : 2018/68 

DAVACI : .......................................................

VEKİLİ : Av. Mehmet Ali Arslan

Aziziye Mah. Aziziye Cad. Emek İşhanı No:21/215 Karatay/KONYA 

DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / ANKARA 

VEKİLİ : Av. Rezzan Çağlar

Ziya Gökalp Cad No: 10 Kızılay Çankaya/ANKARA 

DAVANIN ÖZETİ : Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacı tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 19.1.2017 tarih ve E:2016/3530, K:2017/327 sayılı kararı uyarınca 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçirdiği süresinin filli hizmet süresinden sayılması neticesinde, 6.681,42 TL kesenek borcu çıkartılarak tahakkuk eden emekli aylığı ve ikramiyesi farkının anılan borçtan mahsup edilmesine ve geri kalan borç tutarının 1.10.2017 tarihli devre aylığından 1/4 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilmesine ilişkin 16.8.2017 tarih ve 573291 sayılı işlemin; kesenek borcunun emekli olduğu Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ödenmesi gerektiği, kesenek tutarının tamamının kendisinden istenmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile emekli maaşından yapılan kesintilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, yargı kararı uyarınca davacının fiili hizmet süresine dahil edilen astsubay sınıf okulunda geçirdiği 18 yaş altı sürenin karşılığı olarak hesaplanan kurum karşılığı ve emekli keseneği borcunun 5434 sayılı Kanun gereğince davacıdan tahsil edilmesi gerektiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine gerek duyulmayarak işin gereği düşünüldü.

Dava, Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacı tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 19.1.2017 tarih ve E:2016/3530, K:2017/327 sayılı kararı uyarınca 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçirdiği süresinin filli hizmet süresinden sayılması neticesinde, 6.681,42 TL kesenek borcu çıkartılarak tahakkuk eden emekli aylığı ve ikramiyesi farkının anılan borçtan mahsup edilmesine ve geri kalan borç tutarının 1.10.2017 tarihli devre aylığından 1/4 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilmesine ilişkin 16.8.2017 tarih ve 573291 sayılı işlemin iptali ile emekli maaşından yapılan kesintilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde; bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi çalışanlar için, yürürlükten kaldırılmış olan 5434 sayılı Kanunun uygulanmasına devam edileceği ifade edilmiştir.

5434 sayılı Kanunun, "Sandıktan Faydalanacaklar" başlıklı 12. maddesinin (II) numaralı fıkrasının 24.7.1965 tarih ve 12057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 670 sayılı Kanunla değişik (j) bendinde; harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanların bu Kanunla tanınan haklardan fayadalanabilecekleri belirtilmiş ve aynı Kanunun "Emeklilik keseneğine esas tutulacak aylık, ücret ve ödenekler" başlıklı 15. maddesinin 670 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen (e) fıkrasında;

"Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî öğrencilerin, öğrenci harçlıkları ile teğmen aylıkları tutarları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına dairelerince ödenir.

Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takibeden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz."

"Fiili hizmet müddeti" başlıklı 31. maddesinin yine 670 sayılı Kanunla değişik 6. fıkrasında da;

"Harp okulları, fakülte veya yüksek okullarda her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemiyen Silâhlı Kuvvetler mensubu askerî öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden indirilir."

hükümlerine yer verilmiştir.

11.7.1978 tarih ve 16343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2168 sayılı Kanun ile, 5434 sayılı Kanunun 670 sayılı Kanunla değişik yukarıda yer verilen 12. maddesinin (II) numaralı fıkrasının (j) bendi; 

"Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ve astsubay sınıf okulu öğrencileri"

15. maddesinin (e) fıkrası;

"Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklardan kesenek alınmaz.

Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yükseköğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladıkları tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden miktar ilgilinin aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir."

31. maddesinin 6. fıkrası;

"Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemeyen Silâhlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden derhal indirilir. Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılmaz."

şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 5434 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1. Maddede (Geçici Madde 170) de; 

"Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile yüksekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksekokulun öğrenim süresi, 31 nci maddenin 6 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile fiili hizmet süresinden sayılır. Bundan doğacak borçlanma İştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden Emekli Sandığına dört yıl içinde ödenir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş, aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan astsubayların sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek kurumca gerekli işlemleri yapılır. Emekli sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkarılacak borç miktarları iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit taksitlerle Emekli Sandığına ödenir."

hükümleri öngörülmüştür.

Son olarak, 6.6.2003 tarih ve 25130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4861 sayılı Kanun ile, 5434 sayılı Kanunun 2168 sayılı Kanunla değişik yukarıda yer verilen 12. maddesinin (II) numaralı fıkrasının (j) bendi; 

"Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,

Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler" 

15. maddesinin (e) fıkrası;

"Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir. 

Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz. 

Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz." 

31. maddesinin 6. fıkrası;

"Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu askerî öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiilî hizmet müddetinden sayılmaz." 

şeklinde yeniden düzenlenerek son halini almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 23.5.1972 doğumlu olan davacının 1.9.1989 tarihinde Astsubay Sınıf Okuluna başladığı ve 30.8.1990 tarihinde astsubay çavuş olarak nasbının yapıldığı, 15.10.2015 tarihinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduğu, Astsubay Sınıf Okulunda geçen 18 yaş altı süresinin fiili hizmet süresine dahil edilmesi istemiyle davalı idareye başvuruda bulunduğu, bu başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 19.1.2017 tarih ve E:2016/3530, K:2017/327 sayılı kararıyla davacının 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçirdiği sürenin fiili hizmet süresinden sayılması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan yargı kararı uyarınca davalı idare tarafından davacının 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçirdiği sürenin fiili hizmet süresine dahil edildiği, aynı zamanda davacının hizmet süresine dahil edilen bu sürenin karşılığı olarak davacı adına 6.681,42 TL tutarında emekli keseneği borcu çıkartıldığı, tahakkuk eden emekli aylığı ve ikramiyesi farkının anılan borçtan mahsup edilmesine ve geri kalan borç tutarının 1.10.2017 tarihli devre aylığından 1/4 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilmesi yönünde işlem tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 2168 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanunun 12. maddesinin (II) numaralı fıkrasının (j) bendi ve 15. maddesinin (e) fıkrasında yapılan değişikliklerle beraber, 2168 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11.7.1978 tarihinden sonra astsubay sınıf okulundan mezun olan astsubayların bu okulda geçirdikleri sürelerinin fiili hizmet sürelerine dahil edilmesi ve dahil edilen bu sürelere ilişkin kurum karşılıkları ile emekli keseneklerinin kendileri tarafından değil, kendileri adına kurumlarınca ödenmesi kuralının getirildiği görülmektedir.

Bu durumda, 2168 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra 30.8.1990 tarihinde astsubay sınıf okulunu bitirerek astsubay olarak nasbedilen davacının yargı kararı uyarınca fiili hizmet süresine dahil edilen astsubay sınıf okulunda geçirdiği 18 yaş altı sürenin karşılığı olarak hesaplanan kurum karşılığı ve emekli keseneği borcunun, davacı adına emekli olduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiğinden, davacı adına 6.681,42 TL tutarında emekli keseneği borcu çıkartılması ve bu borcun davacının emekli aylığından kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğuna ilişkin kural gereğince, hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının emekli aylığından yapılan kesintilerin davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının emekli aylığından yapılan kesintilerin kesintinin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 171,40 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.090,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 51,70 TL yürütmenin durdurulması harcı ile artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi üzerine davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere 16/01/2018 tarihinde karar verildi.

HAKİM

...........................................

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı :

31,40 TL

Karar Harcı :

31,40 TL

Vekalet Harcı :

4,60 TL

Posta Gideri :

104,00 TL

TOPLAM :

171,40 TL

*** Hukukçularımızın yoğun çabaları sonucunda aldırılan kararları sizlere duyurmaya ve Emekliasubaylar Sitemiz olarak camiamızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Bu karar da camiamızın önemli bir kesimini doğrudan ilgilendiren önemli bir karardır. Hayırlı olsun.

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 5436 defa Son Düzenlenme Salı, 16 Ocak 2018 23:18

Yorumlar   

0 #2 selahattin 24-03-2018 11:00
çok güzel bir karar aldıranlara teşekkürler
Alıntı
0 #1 selahattinyazıcı 20-01-2018 23:16
çok güzel bir karar
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile