All for Joomla All for Webmasters
Çarşamba, 24 Haziran 2015 16:46

Eş durumu atamasında örnek bir karar

Öğeyi Oyla
(3 oy)

BİR ATANMA İSTEĞİNİN REDDEDİLMESİNE “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” KARARI (ÇOK GÜZEL ÖRNEK) : 

 

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinden, eşi Uzman jandarma olan ve kendisi üniversitede memur olan müvekkilin, eşinin gittiği ildeki Üniversitenin tabiri caizse;  "bizden başka üniversitelerde var, git oraya müracaat et, biz tayinle alamayız" şeklindeki vurdumduymazlığı ile kabul etmediği atanma isteğine ret cevabına en son müracaat ettiğimiz üçüncü mahkemenin kapısında gurur ve onurla yürütmeyi durdurma kararı aldık.

Bu karar tüm zorunlu atamaya tabi personel eşlerine, özellikle üniversitede çalışan memurlara hayırlı olsun. 
m ali arslan

Kendi dalında nadir bir örnek.

(Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Y.D. İtiraz No:2015/621)

Av. Mehmet Ali ARSLAN

TEMAD Konya Dis.Krl.Üyesi

 

---0---

İşte o karar:

T.C. 
DİYARBAKIR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 

Y.D. İtiraz No : 2015/621 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA 

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : Dilek A. A. 

VEKİLİ : Av. Mehmet Ali ARSLAN 

Aziziye Mah. Aziziye Cad. Emek İşhanı No:21/215 Karatay / KONYA 

KARŞI TARAF (DAVALI): Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü KONYA 

İSTEMİN ÖZETİ: Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda memur olarak görev yapan davacının, Şırnak Jandarma Komutanlığı emrinde uzman jandarma olarak görev yapan eşinin, 2014 yılı atamalarıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı emrine atandığından bahisle eş durumu özrü sebebiyle Konya İli, Selçuk Üniversitesi bünyesinde münhal bulunan bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolunda Mardin İdare Mahkemesi'nce verilen 20.04.2015 tarih ve E:2015/412 sayılı kararın itirazen incelenerek kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir. 

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: 

Dava; Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda memur olarak görev yapan davacının, Şırnak Jandarma Komutanlığı emrinde uzman jandarma olarak görev yapan eşinin, 2014 yılı atamalarıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı emrine atandığından bahisle, eş durumu özrü sebebiyle Konya İli, Selçuk Üniversitesi bünyesinde münhal bulunan bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 

1982 Anayasası'nın; “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." hükmü yer almıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma” başlıklı 72. maddesinde "Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır." hükmü yer almıştır. 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in “Amaç” başlıklı 1. maddesinde "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir" hükmüne, 9. maddesinde "...Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır. Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir. Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir. İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz" düzenlemesine, 28.maddesinde ise: “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz…” düzenlemesine yer verilmiştir. 

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 35. maddesinde; öğretmenlerin, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri; ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği isteklerinin, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirileceği; il içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruların birlikte alınacağı, yer değiştirme suretiyle atamaların, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacağı; eş durumu özrünü düzenleyen 37. maddesinin 2. fıkrasında ise; öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerektiği hükmü bağlanmıştır. 

Dava dosyasının incelenmesinden, Şırnak Üniversitesi, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'nda memur olarak görev yapan davacı tarafından, Şırnak İli'nde uzman jandarma olarak görev yapan eşinin, 2014 yılı atamalarıyla Konya İli'ne naklen atanması nedeniyle eş durumu sebebiyle Konya İli, Selçuk Üniversitesi'ne yaptığı atanma isteminin, davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Olayda her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacağı öngörülmüşse de, yönetmeliğe göre genel ve üst norm niteliğinde olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların atandıkları yere, memur olan eşlerinin atanmasında mevzuat uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayıların uygulanmayacağı düzenlendiğinden; eşi Şırnak İl merkezinde uzman jandarma olarak görev yapan davacının, norm kadro açığı olup olmadığına bakılmaksızın eş durumu özrü nedeniyle il merkezinde bir okula atanması gerekirken, davacının bu yönde yaptığı başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan, hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının aile düzeninin bozulacağının kabulü gerekeceğinden telafisi güç maddi ve manevi zararlarının doğacağı açıktır. 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesinde 7.fıkrası uyarınca davacı tarafından yapılan itirazın kabulü ile, Mardin İdare Mahkemesi’nce yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolunda verilen 20.04.2015 günlü ve E:2015/412 sayılı kararın kaldırılmasına, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin, 2577 sayılı Yasanın 27'nci maddesi uyarınca teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 09.06.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

Başkan

MUSTAFA ARIK

37860

Üye

FARUK ALACA 

97674

Üye

ABDULLAH PERKTAŞ

101777

 

KARŞI OY : Davacının atamasının yapılması konusunda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı da göz önünde bulundurulduğunda, İdare Mahkemesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun değişik  27. maddesinin 2. fırkasında öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmemiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği anlaşıldığından ve davacı tarafından öne sürülen hususlar, kararın kaldırılmasını ve yürütmenin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, aynı maddenin 7. fıkrası uyarınca itirazın reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle, karara katılmıyorum. 

Başkan 

MUSTAFA ARIK 

37860 

11.06.2015-A.Ç

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 12188 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 24 Haziran 2015 17:26

Yorumlar   

0 #2 Nuri Uslu 05-06-2018 00:50
Mehmet bey merhaba. Ayni durumu yaşıyoruz. Bende izmirde uzman çavuştum balikesire atandım esim 13 yıllık 657 ye tabi içişleri bakanlığına bağlı memur. 4 ay oldu içişlerine bağlı tüm kurumlar da dahil 50 bakanlık,müdürlük heryere başvursak da 657 tabi 72. Madde ve anayasamızın 41. Maddesi gereği diye kimse tınlamadı heryerden ihtiyaç yok ret cevabı aldık. Bizde sizinle hakkımızı aramayı düşünuyoruz. E- mail adresime telefon numaranızı yazarsanız sizi aramak isterim.
Alıntı
0 #1 Dilek 16-09-2015 11:51
Mehmet bey bende aynı durumdayım eskişehirden malatya'ya gitmeye çalışıyorum acaba mahkemeye verdikten sonra bu süreç tahmini ne kadar sürüyor.
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile