All for Joomla All for Webmasters
Perşembe, 07 Ocak 2016 01:35

TBMM Milli Savunma Komisyonu Tutanaklarından (06.01.2016)

Öğeyi Oyla
(9 oy)
T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Millî Savunma Komisyonu
Tarih : 06/01/2016 Saat :10.30 Kayıt: Savunma Stenograf : Uzman : … Sayfa: 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.36
BAŞKAN: Faruk ÖZLÜ (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Hüseyin ŞAHİN (Bursa)
SÖZCÜ: Murat BAYBATUR (Manisa)
KÂTİP: Metin AKGÜN (Tekirdağ)
----- 0 -----

BAŞKAN – Millî Savunma Komisyonunun değerli üyeleri, ilgili kurumlarımızdan gelen değerli katılımcılar, basınımızın kıymetli mensupları; toplantı yeter sayımız vardır. Komisyonun 26’ncı Dönem Birinci Yasama Yılı 5’inci Toplantısını açıyorum. 

(Bugün gündemimizde 6 adet uluslararası anlaşma yer almaktadır. Öncelikle , gündemimizde olan anlaşmalarla ilgili olarak bir hususu ifade etmek isterim: Bilindiği üzere, bu konuların tümünde Komisyonumuz tali komisyon konumundadır. İç Tüzük’ün 23’üncü maddesi çerçevesinde bu anlaşmaların görüşmelerinin maddelerini görüşmeksizin tümü üzerinde yapılarak Komisyonumuzun görüşlerinin bu çerçevede esas komisyona bildirilmesi hususunu oylarınıza sunmak istiyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.)

BU KONULARIN GÖRÜŞMELERİ BİTTİKTEN SONRA.... İNTİBAK YASASININ GÖRÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ VE ASUBAYLARLA İLGİLİ DİĞER KONULARDA TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNDA SÖZ ALINARAK YAPILAN KONUŞMA TUTANAKLARI...

............ 

MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkan, bu, gündemdeki konular bittiğine göre benim de paylaşmak istediğim bir husus var. Millî Savunma Komisyonu olarak bizim görüşmemiz gereken kimi konular biz baypas edilerek doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna gidiyor. Geç en toplantıda, ilk yaptığımız, o brifingi aldığımız toplantıda ben Millî Savunma Bakanlığı bürokratı arkadaşlara da söylemiştim astsubayların intibak haklarıyla ilgili konuları. Bizim Komisyonumuza gelmedi, fakat o tarihte aynı konu doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi, orada görüşüldü. Dün albayların özlük haklarıyla ilgili konu geldi. Yine bizim Komisyonumuza gelmedi bu konu. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini doğrudan ilgilendiren ve doğrudan Millî Savunma Komisyonunun da bu konuda görüş bildirmesi gereken konular bizim komisyonumuza hiç gelmeden doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmekte, tali komisyon olarak bile bize gelmemekte. Biz Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılarak vâkıf olmaktayız konulara. Bu konuyla ilgili bizim komisyonumuz toplantı yapabilir, İç Tüzük gereği biz toplanabiliriz, komisyonumuzun yetkisine girdiğini söyleyebiliriz, Meclis Başkanlığı bu konuda karar verebilir ya da tali komisyon olarak bize gelmesini sağlayabiliriz. Komisyon Başkanı olarak bu konuda sizin duyarlı davranmanızı rica ediyoruz. Astsubaylarla ilgili konu, benim şahsım için önemli bir konu, hepimiz için yakıcı bir konudur, çünkü, astsubayların görev zorluğu itibarıyla. Görüyorsunuz her gün bir astsubay, uzman çavuş askerimiz şehit olarak geliyor, albaylarım ız şehit olarak geliyor. Millî Savunma Komisyonu üyesi bu konuyu görüşmeyecek hangi konuyu görüşecek? Albayların özlük hakları yine aynı şekilde. Ben Kanunlar Kararlar Daire Başkanına bu konuyla ilgili düşüncemi söylediğimde kendisi bana iletebilirdi geçen toplantıda, brifingin olduğu toplantıda. Hâlbuki Plan ve Bütçe Komisyonunda olduğunu biz sonra Meclise geldiğinde öğrendik. Bunu bildirmek istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Çok teşekkür ederim. 

Şimdi şöyle, aslında bu tali komisyon olarak bize geldi fakat çok zaman darlığı vardı. Bir gün önce ya da iki gün önce ge ldi. Toplanma sıkıntısı vardı, o yüzden biz toplanamadık, Plan ve Bütçe Komisyonuna gitti. Bir zaman konusu oldu ama bundan sonra dikkat edelim, bundan sonra her konuyu, bizi ilgilendiren her konuyu görüşelim. Ben de aynı kanaatteyim, görüşelim. 

MURAT BAKAN (İzmir) – Şu an albayların özlük hakları Plan ve Bütçe Komisyonunda dün itibarıyla görüşülüyor. Bu konu da bize gelmedi, bu konunun da burada konuşulması gerekir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN – Evet, bundan sonra dikkat edelim. Albayım, sizin açıklamanız var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Vekilime katılıyorum, bize iletti kendisi. Fakat Sayın Vekilim, şöyle bir gelişme oldu: Sizle görüştükten bir gün sonra Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme sırasında önergeyle geldi astsubayların intibakına ilişkin husus yani herhangi bir Hükûmet tasarısı veya kanun teklifi olarak değil önergeyle geldi. Biz de Plan ve Bütçe Komisyonu sırasında, daha önce çalışmalarını yaptık, fakat o gün, o esnada öğrendik. Size bilgi veremedik, kusura bakmayın, bir anda gelişti, önerge verildi çünkü. 

BAŞKAN – Ama bir sıkıntı varsa bunu biz yine takip ederiz hani bu defa geçti, oldu bitti değil de gerçekten astsubaylarımızla ilgili ya da albaylarımızla ilgili konuları takip ederiz, yine şey yaparız yani, dönebiliriz. 

MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkan, büyük eksikliklerle geçti bu konu. Astsubay camiası, muvazzaf emekli olarak bu geçen yasadan, değişiklikten memnun ve mutlu değil, çok kişi mağdur oldu. Komisyonlarında olgunlaşıyo r biliyorsunuz bu yasa tasarıları. Biz bunu etraflıca görüşebilirdik ve katkı sunabilirdik. Tüm astsubayların adalet taleplerini gerçekleştirecek şekilde bir çözüm üretebilirdik, maliyeye çok da büyük yük olmayacak şekilde ama şu hâliyle tatmin edici olmayan bir hâliyle geçti. Şimdi, albayların özlük haklarıyla ilgili de söylenecek çok şey var ama biz komisyonumuza gelmediği için bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Görüşlerimizi biz Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımıza bildiriyoruz. Ancak onların aracılığıyla görüşülebiliyor, durum budur. 

BAŞKAN – Anladım. 

DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Sayın Başkanım, daha ötesi, tabii Millî Savunma Komisyonunda görev aldığımızı bilen bazı medya mensupları bu konuları bize sordular, biz de dedik “Hayır, Millî Savunma Komi syonuna böyle bir konu gelmedi.” Yani 6.500 albaydan 1.075’ini ilgilendiren, 125.000 Mehmetçiği bedelliyle ilgili ilgilendiren bir kanun tasarısı Millî Savunma Komisyonundan geçmeden… 

BAŞKAN – Albaylarda ne var Dursun Bey? Albaylarla ilgili ne var? 

DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Albaylarda, otuz bir yılını dolduranların YAŞ kararıyla emekli edilmesini otuz, yirmi sekize kadar indiren, teşvikle indiren bir yasa tasarısı var yani yaklaşık 1.075 albayı ilgilendiren bir tasarı. Bedelliyle ilgili de 6.000 avroyu 1.000 avroya düşüren bir tasarı. Biz de “Mecliste böyle bir çalışma yok.” dedik, çünkü biliyoruz ki bu konu öncelikle bizim komisyona gelmesi lazım. Sonra öğrendik ki Mecliste böyle bir çalışma var ve Millî Savunma Komisyonunun bilgisi yok. Yani çok zor durum da kalıyoruz. Başkanlık Divanının takdirine sunuyorum. 

BAŞKAN – Aslında aramızda Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi bir… 

HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Geçen dönem ben orada çalışmıştım evet. 

BAŞKAN – Geçen dönem mi? Evet. 

HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; komisyonun bir üyesi olarak, burada aktif olarak çalışabiliriz ama diğer komisyonlarla da görüşlerimizi o komisyonun çalışmalarına katılarak, belirli sürelerde söz alarak belirtebiliriz. Ben dün akşam Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmasına katıldım örneğin, gittim. Albaylarla ilgili konuyu tartışıyorlardı orada. Söz almadım gerçi ama konuya da muttali oldum orada. Uluslararası kuruluşlarda, işte askerî teşkilatlarda yapılanmanın ne olduğu ve ne kadar sayıda asker bulunduğu, albay rütbesinde bulunan 6.000’e yakın personelimizin olduğu, bunun da toplam subay sayısının yüzde 16’sına tekabül ettiği, dünya ortalamasında da bunun yüzde 8 civarında olması gerektiği konusunda fikir serdedildi orada. Ben de orada muttali oldum, konudan zaten bilgi sahibi değilim ama bizler de Plan ve Bütçe Komisyonunda veya diğer komisyonlara aktif olarak katılıp görüşlerimizi beyan edip -önerge veremeyiz sadece, imza sahibi olamayız- bu konuda hem bilgi sahibi olabiliriz. Örneğin ben buradan çıktıktan sonra saat 11.00’de onlar tekrar toplanıyor, yine oraya gideceğim, çalışmadan haberim olsun diye. Çünkü, diğer komisyonlara da, geçen dönem biz Plan ve Bütçeden çıkıp Adalet Komisyonuna da gidiyorduk. Bir milletvekilinin yapılan bütün çalışmalardan haberinin olması gerekiyor. Bunlar da rapor olarak gelmez ya sıra sayısından takip edersiniz veya komisyon çalışmasıyla. Ama Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi… Biliyorsunuz mevzuatta, içinde personel ve mali durum arz eden bir konu varsa kanun tasarı veya teklifi direkt Plan ve Bütçeye gider. Diğer konuda da tali olarak bizden görüş istenebilir ki Başkanım sürenin yetmemesinden dolayı bize sevk edilmediğini belirttiler. Bundan sonraki şeylerde zamanlamayı iyi ayarlayıp görüşülebilir tabii ama biz de diğer konularda ne önerge ve rebiliriz ne görüş belirtebiliriz. Çünkü bir maaşın artırılmasıyla ya da düşürülmesiyle ilgili burada hiçbir şey yapamayız. Onu Plan ve Bütçe Komisyonu indirebilir, kaldırabilir, çoğaltabilir, eksiltebilir, yetki onlardadır. O yüzden, disiplinler arası far klılıklar var. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerekiyor zaten bu konu. Ne kadar askerleri de ilgilendirse yani askerî mevzuatı da ilgilendirse. Bunu da belirtmek istedim. Ama ben zaman zaman gidip katılıyorum. Örneğin, geçen seferki tasarıda da gidip katılmıştım. Görüş serdetmedim ama bilgi sahibi olmak için orada yaklaşık iki üç saat katılarak dinlemiştim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Şimdi, aslında hani Millî Savunmayla ilgili her konunun burada görüşülmesinden yanayım ben de yani Millî Savunmayla il gili ne varsa –esas, taliburada görüşmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi, bu tasarı tabii 21 madde, sadece 3 maddesi askerlerle ilgili ve bir de gerçekten maaş, bütçeyle ilgili. Biz tabii, böyle bir durumda esas komisyon olamıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu esas komisyon oluyor, tali komisyon olma durumunda oluyoruz. Tali komisyonda da zaman konusu vardı, geçen astsubaylar için söylüyorum, albayları bugün ben de şimdi sizden duyuyorum ama astsubaylar için bir önceki şeyde zaman darlığı vardı, zaman sıkıntı sı vardı. Albayım, sizin bir açıklamanız olacak mı bu konuda? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY MURAT YAMAN – Sayın Başkanım, şimdi, on birinci yılım Mecliste, on bir yıldır burada görev yapıyorum. Normal şartlarda sa yın vekillerim haklılar, bizim tasarılarımız yani Silahlı Kuvvetleri ilgilendiren tasarılar bütçeye çok büyük yük getirmediği sürece genelde bizim Millî Savunma Komisyonuna gelir. Fakat bu sefer şöyle bir durum söz konusu oldu: Malumunuz Hükûmet programı a çıklandı, Hükûmetin üç aylık eylem planı açıklandı ve eylem planı içerisinde mali konular içeren, Silahlı Kuvvetleri ilgilendiren boyutu da var, diğer kamu kurumlarını ilgilendiren boyutları da var. Hükûmet tasarıları, eylem planı çerçevesinde bütün kurumları ilgilendiren maddeler birleştirilerek gönderildi. 2 tanesi geldi, üçüncüsü de yolda, gelmek üzere. Onun içerisinde de uzman jandarmalar ve uzman erbaşların ek göstergelerinin 3.000’e çıkarılması var, bilgi olarak şimdiden vermiş olayım. Dolayısıyla, biz de dün gece saat 10.00’a kadar Plan ve Bütçe Komisyonundaydık, hatta ben buradan ayrılmak durumundaydım Plan ve Bütçe için, çünkü bizim dövizli askerlik maddesiyle başlayacak bugün. Fakat biraz önce arkadaşlar telefonla bilgi aldılar, 12.00’ye ertelenmi ş, 12.00’de başlayacak Plan ve Bütçe Komisyonu, o yüzden ben burada kalabildim. Yani bu yıla özgü böyle değişik bir şeyle karşı karşıya kaldık. Yoksa, bizim normal, Silahlı Kuvvetleri ilgilendiren maddeleri genellikle biz birleştirip sizin huzurlarınıza ge tiririz. Fakat bu Hükûmet programı ve üç aylık eylem planından dolayı ve hepsi mali konu içerdiği için Plan ve Bütçe Komisyonuna İç Tüzük gereği sevk edilmek durumunda kaldı, ondan kaynaklandı. Eğer içerikleriyle ilgili bilgi talebi varsa ben kısaca bilgi verebilirim. 

BAŞKAN – Ben bir genel prensibi söyleyeyim. Bizim komisyonumuz, millî savunmayla ilgili her bir konuyu, esas komisyon da olsa tali de olsa burada görüşmeyi arzu eder, ben de arzu ediyorum, arkadaşlarımın da görüşü o yönde. Dolayısıyla, Albayım bu konudaki gelişmelerdeki süreci bize daha önceden bildirebilirseniz bizim de tedbir alma imkânımız olur.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY MURAT YAMAN – Tabii Sayın Başkanım. Biz de şu anda sizin gibi aynı durumdayız, bir anda faksla bize gündem geliyor. 

BAŞKAN – İşte siz de bize faksla gönderin, hızlı haberleşelim. Buyurun… 

MURAT BAKAN (İzmir) – Sayın Başkanım, yani komisyon ehemmiyeti görüştüğü konularla ilgili. Konuyu görüşürseniz komisyon olarak bir ehemmiyetin iz var, hepimizin burada bulunma sebebi bu. Elbette ben Plan ve Bütçe Komisyonundaki toplantılara katılabilirim -zaten katıldım da işin başlangıcında- ama orada söz alıp, komisyon üyeleri bulunurken, bu konuyla ilgili detaylı görüş bildirmek ve müzakerelere katılmak, takdir edersiniz ki çok gerçekçi ve doğru olmuyor. Asıl görüşülmesi gereken yer burası. Kaldı ki Maliye Bakanlığı bütçesi içinde komik denilecek rakamlardır bu konuştuğumuz konular. Ama asker şahıslar için, albaylar için yakıcıdır, astsubaylar için yakıcıdır, uzman er, erbaşlar için yakıcıdır, bizler için önemlidir, Millî Savunma Komisyonu için. Ve biz bunları olgunlaştırarak geliyoruz buraya. Biz TEMAD’larla görüşüyoruz, sivil toplum örgütleriyle, önderleriyle görüşüyoruz, uzman erbaş dernekleriyle, uzman çavuş dernekleriyle görüşüyoruz. Dolayısıyla, bu konuda hepimizin bir altyapısı var. Bu komisyona seçilen arkadaşlarımızın içinde Silahlı Kuvvetlere hizmet etmiş arkadaşlarımız var bu konuya vâkıf. Dolayısıyla, ben size katılıyorum, böyle olmas ı gerekir, bundan sonra bu konuda daha dikkatli davranmak gerekir. Albayımın açıklaması tatmin edici, kendileri de aynı hassasiyeti gösterirlerse bundan sonra bu konuları buralarda konuşmayı arzu ediyoruz. 

BAŞKAN – O zaman şöyle özetleyebilir miyiz: “Bakanlığımızla sıkı bir iş birliği içerisinde Meclise gönderilecek olan tasarıları, Millî Savunmayla ilgili bütün konuları biz burada görüşmek istiyoruz.” diye mutabıkız. Buyurun… 

DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) – Kısaca şunu vurgulamak istiyorum, tabii aynı fikir yapısında olduğumuz için sıkıntı yok. Tabii, insan odaklı yönetim anlayışından taviz vermemeliyiz. Burada para odaklı, işte teşvik vereceğiz, emekliliğe sevk edeceğiz gibi Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi her şeye para gözüyle baktığımızı ortaya koyuyor. Ancak çağdaş yönetimde insan odaklı yönetim anlayışı esastır. Hep beraber bu yönetim anlayışını savunduğumuza göre bundan sonraki dönemde bu konulara dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Sağ olun. Dursun Bey, tabii mali konularda daha sıkı bir takip oluyor yani bütçe, maliye, personel hakları, genelde sadece bizim Savunma Bakanlığı veya askerlerle ilgili değil bütün bakanlıkların özlük hakları konusunda bir şey olduğu zaman direkt Plan ve Bütçe Komisyonuna gidiyor. Öğretmenlerin de hak kı olsa o da oraya gidiyor. Bundan sonra daha yakın çalışıyoruz Albayım, daha sıkı çalışıyoruz, daha iyi koordinasyon yapıyoruz. Efendim başka söz almak isteyen? 

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkanım… 

BAŞKAN – Buyurun efendim. 

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkanım, dün muhtemelen belki diğer partilerden arkadaşlarımızı da ziyaret etmişlerdir, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde, Genelkurmayda, kara, hava, deniz, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapmakta olan sivil memurlara a it sendika üyeleri ziyaret ettiler. Onların da ciddi sorunları var. Her şeyden önce iş kolu tanımlaması yapılmadığı için, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan sivil memur sendikaları, banka büro işlerine dâhil edilmiş. Öyle bir talepleri var, özlük h aklarıyla ilgili talepleri var. Konuyu şeye bağlayacağım yani Sayın Bakanın ve Sayın Dursun Çiçek Albayımın söylediği noktaya, gerçi Murat Bey de katıldılar, siz de katıldınız, gerçekten de yani bir komisyon taassubu içinde değil ama her ne kadar bütçeyi ilgilendiren, mali konuları ilgilendiren konular, Plan ve Bütçede görüşülüyorsa da özellikle bu, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan albaylar olabilir, astsubaylar olabilir, sivil memurlar olabilir. Ben hasbelkader binbaşılıktan da ayrılsam da eski askerim. Askerken de çok gayriinsanı bulurdum yani işte bir orduevine gidersiniz, siz yüzbaşısınız, 10 tane boş masa vardır, “Orası üst subay masası.” der adam buraya servis yapmaz. Yanınızda eşinizle, çocuğunuzla kalkıp gitmek zorunda kalırsınız mes ela. Tabii ki askeriyenin kendi içindeki hiyerarşik yapısı içinde bunları yorumlamak mümkündür. Aynı şekilde astsubaylar için yani inanılmaz şeyler yaşadık gördük. Bir servis otobüsünde, lojmanlarda oturan çocuklar orduevi sinemasına giderken albay çocukları öne, yüzbaşı çocukları arkaya, astsubay çocukları en arkaya oturur. Âdeta, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki o Apartheid döneminin şeyi gibi. Yani, bütün bunlar -belki bugün yoktur, bilmiyorum, ben yirmi sene, otuz sene oldu ayrılalı ama- yani Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan bütün personelle ilgili yasaların, tekliflerin herhâlde önce Millî Savunma Komisyonunda görüşülmesi… Bu anlamda ben bu sivil memur arkadaşların sorunlarını da gündeme taşımış olayım, özellikle iktidar partisi mensubu arkad aşlarımız, dostlarımız da muttali olsunlar. Hakikaten ciddi sorunları var. 32 bin memur var. Bu 32 bin memurun 24 bini, aşağı yukarı, sendikalarda örgütlenmiş ama sendika iş kolu tanımı yapılmadığı için büro ve banka memurları sendika kolu altında örgütlendiklerinden hiçbir hak taleplerini veya şeyini dile getiremiyorlar. Bununla da ilgilenebiliriz. Afiyet olsun. 

Kapanma Saati: 11.25

Kaynak : https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1411

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 51942 defa Son Düzenlenme Perşembe, 07 Ocak 2016 11:23

Yorumlar   

0 #1 zekeriya gökberk 07-01-2016 10:39
Orduda Albaylara verilen bu ayrıcalık kanıma dokunuyor.Ya adamları emekli etmek için bile rüşvet veriliyor.Konu albaylar olunca hükümetlerin nutku tutuluyor,verin kurtulun.Albayların emekli olduktan sonra aldıkları makam tazminatı bile çoğu emekli binbaşı veya astsubayların emekli maaşından çoktur.

You have no rights to post comments